Giới hạn trong chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

Giới hạn trong chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập?

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 110 Luật doanh nghiệp 2014 thì cổ đông trong công ty cổ phần có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119,khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 119, khoản 1 Điều 126 Luật doanh nghiệp 2014:

Khoản 3 Điều 119

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó”.

Khoản 1 Điều 126

Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng”.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 việc chuyển nhượng cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập bị hạn chế trong một số trường hợp nhất định. Đối với những hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vi phạm quy định trên sẽ bị coi là vô hiệu, bên nào có lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. 

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com