Thủ tục thành lập hợp tác xã

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

I.          Cơ sở pháp lý

-           Luật Hợp tác xã số: 23/2012/QH13 ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2012;

-           Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một sđiều của Luật hợp tác xã ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2013;

-           Nghị định Số: 107/2017/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP

-           Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã ban hành ngày 26 tháng 05 năm 2014;

II.        Điều kiện thành lập

1)         Điều kiện về xã viên:

Có 07 xã viên trở lên tham gia thành lập. Điều kiện của xã viên hợp tác xã như sau:

-           Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam;

-           Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

-           Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

-           Góp vốn theo quy định. Vốn góp của thành viên không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã. thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng.

2)         Điều kiện về trụ sở chính:

Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

3)         Vốn điều lệ:

Vốn góp là tiền đồng Việt Nam, các loại tài sản khác được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam bao gồm ngoại tệ, hiện vật, giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và các loại giấy tờ có giá tại thời điểm góp vốn.

Giá trị vốn góp bằng các loại tài sản khác được xác định theo nguyên tắc thỏa thuận giữa hợp tác xã với thành viên hoặc thông qua tổ chức thẩm định.

4)         Cơ cấu tổ chức Hợp tác xã:

Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm:  Đại hội thành viên, Hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, trong đó:

+          Đại hội thành viên có quyền quyết định cao nhất của hợp tác xã. Đại hội thành viên gồm đại hội thành viên thường niên và đại hội thành viên bất thường. Đại hội thành viên được tổ chức dưới hình thức đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu.

+          Hội đồng quản trị hợp tác xã là cơ quan quản lý hợp tác xã do hội nghị thành lập hoặc đại hội thành viên bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo thể thức bỏ phiếu kín. Hội đồng quản trị gồm chủ tịch và thành viên, số lượng thành viên hội đồng quản trị do điều lệ quy định nhưng tối thiểu là 03 người, tối đa là 15 người.

            Hội đồng quản trị sử dụng con dấu của hợp tác xã để thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định.

Thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

-           Là thành viên hợp xác xã;

-           Không đồng thời là thành viên ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát, kiểm soát viên;

+          Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.

+          Giám đốc (tổng giám đốc) là người điều hành hoạt động của hợp tác xã;

+          Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoạt động độc lập, kiểm tra và giám sát hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Hợp tác xã có từ 30 thành viên trở lên phải bầu ban kiểm soát. Đối với hợp tác xã có dưới 30 thành viên việc thành lập ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên do điều lệ quy định.

Kiểm soát viên, thành viên ban kiểm soát hợp tác xã phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

-           Là thành viên hợp tác xã;

-           Không đồng thời là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trưởng, thủ quỹ của cùng hợp tác xã và không phải là cha, mẹ đẻ; cha, mẹ nuôi; vợ, chồng; con, con nuôi; anh, chị, em ruột của thành viên hội đồng quản trị, thành viên khác của ban kiểm soát;

Lưu ý:

Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, kiểm soát viên hoặc giám đốc (tổng giám đốc) hợp tác xã:

-           Đang chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

-           Đã bị kết án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm sở hữu, các tội phạm về quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

-           Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và điều lệ.

III.       Hồ sơ thực hiện thủ tục

 1. Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có nội dung chủ yếu sau đây: 

  a) Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

  b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có); số điện thoại; số fax; địa chỉ giao dịch thư điện tử; 

  c) Ngành, nghề kinh doanh; 

  d) Vốn điều lệ; 

  đ) Số lượng thành viên, hợp tác xã thành viên; 

  e) Họ, tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

 2. Điều lệ;

 3. Phương án sản xuất, kinh doanh;

 4. Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

 5. Nghị quyết hội nghị thành lập.

 6. Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) của các xã viên;

 7. Biên bản thỏa thuận việc  góp vốn và định giá tài sản góp vốn;

 8. Các  văn bản khác kèm theo hồ sơ

IV.       Thẩm quyền giải quyết

-           Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện

V.        Thời gian giải quyết

-           Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giờ hành chính các ngày làm việc

-           Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: luatsutoandan@gmail.com