Quy định về sử dụng đất do quân đội quản lý

SỬ DỤNG ĐẤT DO QUÂN ĐỘI QUẢN LÝ

Theo quy định của pháp luật hiện hành đối với những khu vực nằm trong quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh nhưng chưa có nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thì người đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đến khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng không được làm biến dạng địa hình tự nhiên.

Trường hợp đất do các đơn vị vũ trang nhân dân đang quản lý, sử dụng nhưng không thuộc quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh đã được phê duyệt thì

diện tích đất đã bố trí cho hộ gia đình cán bộ, chiến sỹ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng làm nhà ở phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt người sử dụng đất ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; 

Tư vấn đất đai, tranh chấp dân sự hợp đồng, kiện đòi tài sản, xử lý nợ, tài sản thế chấp.

Luật sư Nguyễn: 0988 215 828  - Luật sư Trần: 0982 793 801

Email: phapluatdatdai.vn@gmail.com