Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định như thế nào?

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm được xác định như thế nào?

LUẬT SƯ TƯ VẤN: 1900 6194

Căn cứ theo điều 308 Bộ luật dân sự 2015 thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận tài sản bảo đảm được quy định như sau:

Khi một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì thứ tự ưu tiên thanh toán giữa các bên cùng nhận bảo đảm được xác định như sau:

a) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập hiệu lực đối kháng;

b) Trường hợp có biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba và có biện pháp bảo đảm không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì nghĩa vụ có biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối kháng với người thứ ba được thanh toán trước;

c) Trường hợp các biện pháp bảo đảm đều không phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì thứ tự thanh toán được xác định theo thứ tự xác lập biện pháp bảo đảm.

2. Thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại khoản 1 Điều này có thể thay đổi, nếu các bên cùng nhận bảo đảm có thỏa thuận thay đổi thứ tự ưu tiên thanh toán cho nhau. Bên thế quyền ưu tiên thanh toán chỉ được ưu tiên thanh toán trong phạm vi bảo đảm của bên mà mình thế quyền.

 Theo quy định trên, có phát sinh khái niệm về hiệu lực đối kháng, vậy hiệu lực đối kháng là gì? Căn cứ theo quy định tại Điều 297 Bộ luật dân sự 2015 thì:

1.Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm.

2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này và luật khác có liên quan.

Như vậy, nôm na có thể hiểu hiệu lực đối kháng được hình thành kể từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm. Tức thứ tự ưu tiên thanh toán khi xử lý tài sản bảo đảm sẽ được xác lập theo thứ tự đăng ký giao dịch bảo đảm. Trường hợp các giao dịch bảo đảm đều không được đăng ký thì thứ tự này sẽ được xác định theo thứ tự xác lập giao dịch bảo đảm theo đúng quy định tại Điều 6 Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: luatsutoandan@gmail.com