Thủ tục thành lập Công ty mẹ, Công ty con

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194

I. Cơ sở pháp lý

- Luật doanh nghiệp 2014

- Nghị định 96/2015/NĐ - CP

II.Thế nào là:  Công ty mẹ - Công ty con

- Công ty mẹ - Công ty con là hai pháp nhân độc lập

- Công ty mẹ có lợi ích về mặt kinh tế liên quan đến hoạt động của công ty con

- Công ty mẹ chi phối đối với các quyết định liên quan đến hoạt động của công ty con qua một số hình thức như: Quyền bỏ phiếu, quyền bổ nhiệm – miễn nhiệm HĐQT, ban lãnh đạo, quyền quản lý điều hành.

- Công ty con có thể là công ty mẹ của một công ty khác

- Công ty mẹ có trách nhiệm hữu hạn với công ty con

1. Trường hợp được coi là công ty mẹ của công ty khác

Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó; 

Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả:

+ Thành viên Hội đồng quản trị,

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty đó;

 Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó.

2. Một số hạn chế trong quan hệ công ty mẹ với công ty con:

- Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

- Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

3. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

- Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập.

- Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó.

- Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định nêu trên phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.

- Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho công ty con theo quy định nêu trên thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh, công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

- Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định nêu trên do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

4. Hồ sơ thành lập công ty con

1. Giấy đề nghị đăng ký Thành lập công ty con.

2. Quyết định Thành lập công ty con của công ty mẹ;

3. Biên bản Thành lập công ty con của công ty mẹ;

4. Thông báo thành lập công ty con của công ty mẹ;

5. Dự thảo Điều lệ công ty.

6. Danh sách các thành viên, bản sao thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên công ty.

7. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

 5. Thẩm quyền : Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

 6. Thời gian giải quyết: 3-5 ngày làm việc

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: luatsutoandan@gmail.com