THẾ CHẤP ĐẤT KHÔNG THẾ CHẤP NHÀ CÓ BỊ XỬ LÝ NỢ TOÀN BỘ

THẾ CHẤP MỖI ĐẤT KHÔNG THẾ CHẤP NHÀ CÓ BỊ XỬ LÝ NỢ 

LIÊN HỆ LUẬT SƯ: 1900 6194 

Thế chấp đất không thế chấp nhà có bị xử lý tài sản?: Theo quy định tại khoản 2 Điều 68 Nghị định 163/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm thì khi các khoản vay nợ tới hạn mà trong hợp đồng thế chấp các bên chỉ thoả thuận về việc thế chấp tài sản gắn liền với đất mà không thế chấp quyền sử dụng đất thì khi xử lý tài sản gắn liền với đất, người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất đó được tiếp tục sử dụng đất. Quyền và nghĩa vụ của bên thế chấp trong hợp đồng về quyền sử dụng đất giữa bên thế chấp và người sử dụng đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Tuy nhiên, trong trường hợp người thế chấp chỉ thế chấp đất nhưng không thế chấp nhà thì nghị định 163 lại không có quy định cụ thể. Để khắc phục vấn đề này, ngày 22 tháng 12 năm 2012, Chính phủ đã ban hành nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163, trong đó tại khoản 19 Điều 1 cũng đã quy định rõ:

Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền với đất được xử lý đồng thời với quyền sử dụng đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Các bên có quyền tự thỏa thuận hoặc thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá tài sản để có cơ sở xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm được thanh toán trước cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

“Trong trường hợp chỉ thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất và người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì khi xử lý quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tiếp tục sử dụng đất theo như thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Quyền và nghĩa vụ giữa bên thế chấp và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển giao cho người mua, người nhận chính quyền sử dụng đất.”

Như vậy, nếu không có thoả thuận nào khác thì khi thế chấp quyền sử dụng đất mà không thế chấp tài sản gắn liền với đất thì tài sản gắn liền với đất sẽ được định giá để tiến hành xử lý cùng với tài sản quyền sử dụng đất.

Quy định nêu trên cũng phù hợp với thực tiễn khi mà quyền sử dụng đất và tài sản trên đất luôn gắn liền với nhau và không thể tách rời. 

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: luatsutoandan@gmail.com