THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN CÔNG AN LÀ BAO LÂU?

THỜI HẠN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA CƠ QUAN CÔNG AN LÀ BAO LÂU?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 thì thời hạn điều tra vụ án hình sự được quy định cụ thể như sau:

"Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra"

Ngoài ra, trong trường hợp xét thấy cần thiết do tính chất phức tạp của vụ án thì Cơ quan điều tra có thể gia hạn thời hạn điều tra, việc gia hạn được quy định như sau:

Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn điều tra.

Việc gia hạn điều tra được quy định như sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng và lần thứ hai không quá 02 tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng;

d) Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn điều tra ba lần, mỗi lần không quá 04 tháng".

Căn cứ theo các quy định nêu trên thì thời hạn điều tra sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào loại tội phạm và tính chất phức tạp của vụ án. Đối với loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cũng như có nhiều bị can thì thời hạn điều tra có thể kéo dài để cơ quan điều tra tiến hành làm rõ vụ án. 

Chú ý: Loại tội phạm được Bộ luật hình sự phân loại và làm rõ tại Điều 9 BLHS 2015.

Để được Luật sư tư vấn trực tiếp, vui lòng liên hệ:  1900 6194

Email: Luatsutoandan@gmail.com